!
!
v2804-2
Gewicht: kg

Viadana Long Dee shackle 2 pcs 11 mm

Korting 10%
D-Sluiting lang.
2 st. v2804
Pin. 5 mm./B. 11 mm./H. 40 mm./bl. 1150 kg.
v2806-2
Gewicht: kg

Viadana Long Dee shackle 2 pcs 14 mm

D-Sluiting lang
2 st. v2806
Pin. 6 mm./ B. 14 mm./H.48 mm./bl. 2100 kg.
v2808
Gewicht: kg

Viadana Long Dee shackle 2 pcs 18 mm

D-Sluiting lang
2 st. v2808
pin. 8 mm./B. 14 mm./H. 63 mm./bl. 3500 kg.
v2830
Gewicht: kg

Viadana Long Dee shackle 20 mm

Korting 12%
D- Sluiting lang v2830
Pin. 10 mm./B. 20 mm./H. 77 mm./bl.5500 kg.
v2832
Gewicht: kg

Viadana Long Dee shackle 25 mm

Korting 12%
D-Sluiting lang v2832
Pin. 12 mm./B. 25 mm./H. 90 mm./bl. 7000 kg.
v2824-2
Gewicht: kg

Viadana Twisted shackle 2 pcs 10 mm.

Korting 10%
Gedraaide sluiting
2 st. v2824
Pin 4 mm./B. 10 mm./H. 25 mm./bl.750 kg.
v2825-2
Gewicht: kg

Viadana Twisted shackle 2 pcs 12 mm

Korting 10%

Gedraaide sluiting

2 st. v2825

Pin 5 mm./ B. 12 mm./H. 35 mm./bl.1150 kg.
v2826-2
Gewicht: kg

Viadana Twisted shackle 2 pcs 13 mm

Korting 10%
Gedraaide sluiting
2 st. v2826
Pin. 6 mm./B. 13 mm./H. 43 mm./bl. 1690 kg.
v2701-2
Gewicht: kg

Viadana Strip Shackles 2 pcs 10 mm

Korting 10%
Long D" Plaat sluiting
2 st. v2701
Pin. 4 mm./B. 10 mm./H15 mm./ bl. 700 kg.
v2701-5
Gewicht: kg

Viadana Strip Shackle 5 pcs 10 mm

D" Plaat sluiting
5 st. v2701
Pin 4 mm./B. 10 mm./H. 15 mm./bl. 700 kg.
v2702-2
Gewicht: kg

Viadana Strip Shackles 2 pcs 12 mm

Korting 10%
Long D" Plaat sluiting
2 st. v2702
Pin 4 mm./B. 12 mm. H. 24 mm./bl. 700 kg.
v2702-5
Gewicht: kg

Viadana Strip Shackles 5 pcs 12 mm

Korting 10%
Long D" Plaat sluiting
5 st. v2702
pin 4 mm./B. 12 mm./H. 24 mm./bl. 700 kg.
v2703-2
Gewicht: kg

Viadana Strip Shackles 2 pcs 12 mm

Korting 10%

D" Plaat sluiting 2 st. v2703

Pin. 5 mm./B. 12 mm./H. 17 mm./bl. 1050 kg.
v2703-5
Gewicht: kg
plaatd

Viadana Strip Schackles 5 pcs 12 mm

D" Plaat sluiting
5 st. v2703
Pin 5 mm./B.12 mm./H. 17 mm./bl. 1050 kg.
v2704-2
Gewicht: kg

Viadana Strip Schackle 2 pcs 16 mm.

Korting 10%
D" Plaat sluiting
2 st. v2704
Pin. 5 mm./B16 mm./H.25 mm./bl.1050 kg.
v2704-5
Gewicht: kg

Viadana Strip Shackles 5 pcs 16 mm

D" Plaat sluiting
5 st. v2704
Pin 5 mm./B. 16 mm./H. 25 mm./bl. 1050 kg.
v2705-2
Gewicht: kg

Viadana Strip Shackles 2 pcs 14 mm

Korting 10%
"Long D" Plaat sluiting
2 st. v2705
Pin. 5 mm./B. 14 mm./H. 40 mm./bl. 1050 kg. 
v2705-5
Gewicht: kg

Viadana Strip Shackles 5 pcs 14 mm

"Long D" Plaat sluiting
5 st. v2705
Pin5 mm./B. 14 mm./H. 40 mm./bl. 1050 kg.
v2706-2
Gewicht: kg

Viadana Strip Shackle 2 pcs 22 mm

Korting 10%
"Wide D" Plaat sluiting
2 st. v2706
Pin. 5 mm./B. 22 mm./H. 37 mm./bl. 1050 kg.
v2706-5
Gewicht: kg

Viadana Strip Shackles 5 pcs 22 mm

korting 10%
"Wide D" Plaat sluiting
5st. v2706
Pin. 5 mm./B. 22 mm./H. 37 mm./bl. 1050 kg.