!
!

Allen compact aluminium arm with block

a5166comp-ass.
Gewicht: kg
Standaard aluminium arm. (laag std.) incl. cam cleat
Met ratel blok 60 mm schijf.
2 weken levertijd.
Gat 5 mm.
Gat afstand 20X20 mm.

Allen height aluminium arm.

a5166
Gewicht: kg
Standaard aluminium arm. (hoog)incl. cam cleat.
Zonder blok.
2 weken levertijd.
Gat 5 mm.
Gat afstand 20X20 mm.

Allen height aluminium arm with block

a5166assembled
Gewicht: kg
Standaard aluminium arm. (hoog) incl. cam cleat.
Met ratel blok , schijf 60 mm.
2 weken levertijd.
Gat 5 mm.
Gat afstand 20X20 mm.

Allen height aluminium arm with fiddle block

a5166fiddle
Gewicht: kg
Standaard aluminium arm. (hoog) incl. cam cleat.
Met viool ratel blok.
2 weken levertijd.
Gat 5 mm.
Gat afstand 20X20 mm.

Allen dual aluminium arm with cam.

a5166dual
Gewicht: kg

Dubbel aluminium arm. incl. cam cleat.
Zonder blok.
Levertid 2 weken.

Max wl. 600 kg.
Gat 5 mm.
Gat gat 20X20 mm.

Allen dual aluminium arm with cam and block

a5166dual-ass.
Gewicht: kg

Dubbel aluminium arm incl. cam cleat.
Met ratel blok, Schijf 60 mm.
Levertijd 2 weken.

Max wl. 600 kg.
Gat 5 mm.
Gat gat 20X20 mm.